نشست ماهانه فرهنگی کانون از * *شنبه ۲ مهر ماه به شنبه ۹ مهر* موکول شده است
به اطلاعیه همه عزیزان می رساند بدلیل تعطیلی روز یکشنبه ۳ مهر نشست ماهانه فرهنگی کانون از * *شنبه ۲ مهر ماه به شنبه ۹ مهر** موکول شده است جزییات برنامه بزودی به اطلاع رسانده خواهد شد
خانواده بزرگ کانون سلام
به اطلاعیه همه عزیزان  می رساند بدلیل تعطیلی روز یکشنبه ۳ مهر نشست ماهانه فرهنگی کانون از * *شنبه ۲ مهر ماه به  شنبه ۹ مهر* موکول شده است  جزییات برنامه  بزودی به اطلاع رسانده خواهد شد