سلسله نشست های انتخاباتی دانشگاه سوره در نشست روز یکشنبه 19 اردیبهشت
مناظره انتخاباتی ( جناب آقای دکتر متکی وزیر اسبق امور خارجه و حجت الاسلام ابطحی رئیس دفتر اسبق رئیس جمهور)
سلسله نشست های انتخاباتی دانشگاه سوره در نشست روز یکشنبه 19 اردیبهشت میزبان آقایان دکتر منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه در دولتهای نهم و دهم و حجت الاسلام ابطحی رئیس دفتر اسبق رئیس جمهور در دولت هفتم و هشتم